W ramach konkursu „GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę!” uczniowie szkół z województwa lubelskiego i mazowieckiego prowadzili badania terenowe i gromadzili informacje na dedykowanym geoportalu. Powstały lokalne Bazy Zielonej Infrastruktury – nowoczesne narzędzie, które ułatwia zarządzanie zasobami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi gminy.

Zadaniem uczniów było przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ocena stanu i roli wybranych elementów zielonej infrastruktury, czyli drobnych form krajobrazu, których obecność jest nie tylko ważna dla ochrony różnorodności biologicznej, lecz także przynosi wymierne korzyści człowiekowi. Takimi obiektami są na przykład  zadrzewienia, oczka wodne, naturalne cieki i rowy melioracyjnych, czy miedze.

W ramach konkursu „GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę!” uczniowie szkół z województwa lubelskiego i mazowieckiego prowadzili badania terenowe i gromadzili informacje na dedykowanym geoportalu. Powstały lokalne Bazy Zielonej Infrastruktury – nowoczesne narzędzie, które ułatwia zarządzanie zasobami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi gminy.

Zadaniem uczniów było przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ocena stanu i roli wybranych elementów zielonej infrastruktury, czyli drobnych form krajobrazu, których obecność jest nie tylko ważna dla ochrony różnorodności biologicznej, lecz także przynosi wymierne korzyści człowiekowi. Takimi obiektami są na przykład  zadrzewienia, oczka wodne, naturalne cieki i rowy melioracyjnych, czy miedze.

Dlaczego konkurs GreenGo! był wyjątkowy?

Realizacja projektów szkolnych opierała się o współpracę uczniów z pracownikami urzędów gmin. Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstało narzędzie pomagające w bieżącym zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi gmin. Uczniowie, często po raz pierwszy, mieli okazję nawiązać współpracę z urzędnikami, nauczyć się korzystać z prawa do informacji o środowisku, przeprowadzić badania terenowe, czy sprawdzić się w pracy z profesjonalnym geoportalem. Dzięki nim  Lokalne Bazy Zielonej infrastruktury stanową unikalne źródło informacji o zielonej sieci gmin objętych projektem GreenGo!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami prac uczniów! Lokalne Bazy Zielonej Infrastruktury składają się z dwóch części: danych zgromadzonych w aplikacji mapowej oraz informacji i materiałów umieszczonych na wortalu.

 • Wybierz odpowiednią szkołę na liście rozwijalnej z prawej strony, aby dowiedzieć się więcej na temat zielonej infrastruktury w danej gminie.
 • Kliknij klawisz "Geoportal" z prawej strony, aby zobaczyć wyniki inwentaryzacji elementów zielonej infrastruktury zaprezentowane na mapie.

 

Po co powstały Lokalne Bazy Zielonej Infrastruktury?

Ogromnym wyzwaniem stojącym przed ludzkością jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie w dobrym stanie w  szczególności naturalnych i półnaturalnych ekosystemów. Jednym z rozwiązań wspierających ochronę przyrody, jest kształtowanie zielonej infrastruktury. Lokalne Bazy Zielonej Infrastruktury to nowoczesne narzędzie, które ułatwia zarządzanie zasobami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi gminy. Wyniki prac uczniów posłużą pracownikom urzędu gminy w codziennej pracy i pozwolą na jeszcze lepsze zarządzanie przestrzenią gminy.

Kto zbierał i opracowywał dane?

Wyzwanie polegające na przygotowaniu Baz Zielonej Infrastruktury podjęli uczniowie gimnazjów, liceów oraz szkół rolniczych Mazowsza i Lubelszczyzny. Wspierali ich nauczyciele, pracownicy urzędów gmin, leśnicy, mieszkańcy oraz eksperci Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wzorowa współpraca i zaangażowanie wielu osób pozwoliło na profesjonalną analizę stanu zielonej infrastruktury.

Jak powstawały bazy zielonej infrastruktury?

 krokiKonkursowe

Pierwszym zadaniem stojącym przed uczniami było przeprowadzenie konsultacji z pracownikami urzędów gmin przy wyborze tematu pracy mapowania. Wspólna identyfikacja potrzeb gminy w zakresie mapowania zielonej infrastruktury poprzedziła wybór konkretnego pakietu tematycznego.

Następnym krokiem był wybór obszaru mapowania oraz zebranie informacji w terenie. Szczegółowe dane zostały przez uczniów wprowadzone do dedykowanego geoportalu. Równolegle z pracami z aplikacją mapową trwały prace na wortalu. Tam uczniowie umieszczali informacje opisowe – charakterystykę badanego obszaru, sprawozdanie z prac terenowych, analizę stanu zielonej infrastruktury.

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy było powstanie Raportu Końcowego. Na tym etapie przed zespołami konkursowymi stało najtrudniejsze zadanie – ocena roli wybranych elementów zielonej infrastruktury na badanym obszarze oraz zidentyfikowanie zagrożeń dla funkcjonowania zielonej sieci. Zmierzyli się również z wskazaniem  działań, jakie może podjąć społeczność gminy, aby utrzymać dobry stan lub poprawić funkcjonowanie zielonej sieci na badanym terenie.

Jakie elementy zielonej infrastruktury inwentaryzowali uczniowie?

Zespoły konkursowe w porozumieniu z pracownikami urzędów gmin wybierali między czterema pakietami tematycznymi: pszczelarskim, wodnym, zadrzewień śródpolnych oraz pakietem kulturowo-krajobrazowym.

pakietykonkursowe

Z czego składa się lokalna baza zielonej infrastruktury?

Baza składa się z dwóch części: danych zgromadzonych w aplikacji mapowej oraz informacji i materiałów umieszczonych na wortalu.

Aby zobaczyć wyniki prac poszczególnych zespołów zebrane na wortalu, wybierz odpowiednią szkołę na liście rozwijalnej z prawej strony.

Aby zobaczyć wyniki inwentaryzacji elementów zielonej infrastruktury, prowadzone z wykorzystaniem aplikacji mapowej, wybierz klawisz "Geoportal" z prawej strony.

Projekty szkół

GEOPORTAL

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023