Posłuchaj eksperta

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich, zapoznaj się wypowiedziami ekspertów.

Przeczytaj całość
Materiały na lekcję pokazową

Lekcje pokazowe to 90-minutowe zajęcia praktyczne, prowadzone metodą warsztatową – z wykorzystaniem Internetu i aplikacji w nim dostępnych. Poprzez udział w zajęciach uczniowie szkół rolniczych podniosą swoją wiedzę na temat roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich.

Zajęcia pokazowe przygotowują młodzież do realizacji projektów w ramach konkursu edukacyjnego "GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę”.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami jeszcze przed zajęciami.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura - podstawowe informacje

Zielona infrastruktura definiowana jest jako „strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i pół-naturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych” (Bruksela z dnia 6.5.2013 r., COM249l).

Strategiczne planowanie przestrzenne oraz zintegrowane podejście do gospodarowania gruntami powinno uwzględniać zachowanie istniejącej i tworzenie nowej zielonej infrastruktury.

Przeczytaj całość
Różnorodność biologiczna – podstawowe informacje

Różnorodność biologiczna jest pojęciem często stosowanym, aby zobrazować bogactwo gatunków i ekosystemów występujących na danym obszarze. Jest niezmiernie istotna dla utrzymania w dobrej kondycji ekosystemów, które, poza pełnieniem funkcji biologicznych, dostarczają dóbr i świadczą usługi na rzecz człowieka.

Przeczytaj całość
Co zagraża różnorodności biologicznej?

Przyroda bez człowieka może żyć
ale człowiek bez przyrody ZGINIE.
Konfucjusz


W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz wyraźniej dostrzegano, że oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne prowadzi do postępującej utraty różnorodności biologicznej, w tym do szybkiego wymierania gatunków. Obecnie uznaje się, że prawie jedna czwarta dzikich gatunków w Europie jest zagrożona wyginięciem, a większość ekosystemów uległa degradacji do takiego stopnia, że nie są już w stanie świadczyć wartościowych usług. Jak możemy zatrzymać ten proces?

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura sposobem na zachowanie różnorodności biologicznej

Europejski krajobraz charakteryzuje się największą fragmentacją w porównaniu z innymi kontynentami. Proces ten jest spowodowany głównie niekontrolowanym rozwojem miast, rozbudową infrastruktury technicznej oraz niewłaściwym użytkowaniem terenu. Czynniki te negatywnie wpływają na zachowanie różnorodności biologicznej, która z kolei jest podstawą zdrowych, prawidłowo funkcjonujących ekosystemów. Zielona infrastruktura może być naturalnym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura naszym dziedzictwem

Dziedzictwem nazywamy wartości: symboliczne, historyczne, estetyczne lub sentymentalne, odziedziczone po poprzednich pokoleniach – są one świadectwem tego jak żyli nasi przodkowie. Najczęściej mówimy o dziedzictwie kulturowym, w zakres którego wchodzi m.in. pielęgnowanie tradycji, obrzędów, twórczości, czy wytworów rzemiosła. Jednak o dziedzictwie możemy mówić również w kontekście dziedzictwa naturalnego.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura na terenach rolniczych

Rozwój cywilizacji dokonuje się kosztem przekształcania otaczającego nas świata, a wraz z postępem społeczno-gospodarczym zwiększa się komercjalizacja wielu sektorów gospodarki, czego przykładem jest intensyfikacja rolnictwa. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne doprowadziła do sytuacji, w której z jednej strony gospodarka rolna jest poważnie zagrożona negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, a z drugiej jest jednym z głównych źródeł presji na środowisko. Inwestując w zieloną infrastrukturę na terenach wiejskich możemy tę presję ograniczyć.

Przeczytaj całość
Czy i po co planować zieloną infrastrukturę?

W obliczu coraz intensywniejszego użytkowania ziemi, stajemy przed problemem ciągłego zubożania środowiska przyrodniczego. Z drugiej strony prawidłowo funkcjonujące ekosystemy, są źródłem surowców oraz usług ekosystemowych bardzo istotnych dla naszego funkcjonowania.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura szansą na gospodarczy rozwój regionu

Budując zieloną infrastrukturę, dostarczamy korzyści nie tylko dla otaczającego nas środowiska. Inwestycja w zieloną infrastrukturę wiąże się także z zyskami ekonomicznymi dla regionu i mieszkańców poprzez zwiększenie jego konkurencyjności i atrakcyjności. Co to oznacza w praktyce i jak można skorzystać z tych profitów?

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura w kształtowaniu przestrzeni w gminie

Elementy zielonej infrastruktury mogą stanowić istotny czynnik wspierający rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Pomimo że termin „zielona infrastruktura” nie występuje oficjalnie w polskim ustawodawstwie, istnieją jednak narzędzia umożliwiające działania na rzecz jej rozwoju. Lokalne samorządy również mogą aktywnie włączać się w budowanie zielonej infrastruktury w swoim regionie.

Przeczytaj całość
Źródła danych o zielonej infrastrukturze

W Polsce brakuje bazy, z której można byłoby czerpać kompleksową wiedzę o rozmieszczeniu elementów zielonej infrastruktury. Wiele ogólnodostępnych źródeł danych może być bardzo pomocne w trakcie inwentaryzacji otaczającej nas zielonej infrastruktury. Trudność sprawia jednak ich pełne przeanalizowanie i uzyskanie spójnej, wiarygodnej informacji potrzebnej do oceny dotychczasowych osiągnięć i wyzwań w zakresie ochrony i rozwoju zielonej infrastruktury.

Przeczytaj całość
Dekada bioróżnorodności ONZ

Biorąc pod uwagę skalę zmian zachodzących w przyrodzie, 10 lat nie wydaje się wystarczająco długim okresem na poprawę stanu europejskiej różnorodności biologicznej. Główne przyczyny jej utraty narastają i coraz trudniej jest zapobiegać ich negatywnym skutkom, które mogą doprowadzić do strat społecznych i gospodarczych. Warto więc włączyć się w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – leży to w dobrze pojętym interesie całej ludzkości.

Przeczytaj całość
nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017