Zielona infrastruktura - podstawowe informacje

Zielona infrastruktura definiowana jest jako„strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych” 

(Bruksela z dnia 6.5.2013 r., COM249l)

Przeczytaj całość
Różnorodność biologiczna – podstawowe informacje

 Różnorodność biologiczna jest pojęciem często stosowanym, aby zobrazować bogactwo gatunków i ekosystemów występujących na danym obszarze. Jest niezmiernie istotna dla utrzymania w dobrej kondycji ekosystemów, które, poza pełnieniem funkcji biologicznych, dostarczają dóbr i świadczą usługi na rzecz człowieka.

Przeczytaj całość
Co zagraża różnorodności biologicznej?

Przyroda bez człowieka może żyć
ale człowiek bez przyrody ZGINIE.
Konfucjusz


W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz wyraźniej dostrzegano, że oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne prowadzi do postępującej utraty różnorodności biologicznej, w tym do szybkiego wymierania gatunków.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura sposobem na zachowanie różnorodności biologicznej

Europejski krajobraz charakteryzuje się największą fragmentacją w porównaniu z innymi kontynentami. Proces ten jest spowodowany głównie niekontrolowanym rozwojem miast, rozbudową infrastruktury technicznej oraz niewłaściwym użytkowaniem terenu. Czynniki te negatywnie wpływają na zachowanie różnorodności biologicznej.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura naszym dziedzictwem

Dziedzictwem nazywamy wartości: symboliczne, historyczne, estetyczne lub sentymentalne, odziedziczone po poprzednich pokoleniach – są one świadectwem tego jak żyli nasi przodkowie. Najczęściej mówimy o dziedzictwie kulturowym, w zakres którego wchodzi m.in. pielęgnowanie tradycji, obrzędów, twórczości, czy wytworów rzemiosła. Jednak o dziedzictwie możemy mówić również w kontekście dziedzictwa naturalnego.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura na terenach rolniczych

Rozwój cywilizacji dokonuje się kosztem przekształcania otaczającego nas świata, a wraz z postępem społeczno-gospodarczym zwiększa się komercjalizacja wielu sektorów gospodarki, czego przykładem jest intensyfikacja rolnictwa.

Przeczytaj całość
Czy i po co planować zieloną infrastrukturę?

W obliczu coraz intensywniejszego użytkowania ziemi, stajemy przed problemem ciągłego zubożania środowiska przyrodniczego. Z drugiej strony prawidłowo funkcjonujące ekosystemy, są źródłem surowców oraz usług ekosystemowych bardzo istotnych dla naszego funkcjonowania.

Przeczytaj całość
Źródła danych o zielonej infrastrukturze

W Polsce brakuje bazy, z której można byłoby czerpać kompleksową wiedzę o rozmieszczeniu elementów zielonej infrastruktury. Wiele ogólnodostępnych źródeł danych może być bardzo pomocne w trakcie inwentaryzacji otaczającej nas zielonej infrastruktury.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura w kształtowaniu przestrzeni w gminie

Elementy zielonej infrastruktury mogą stanowić istotny czynnik wspierający rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Pomimo że termin „zielona infrastruktura” nie występuje oficjalnie w polskim ustawodawstwie, istnieją jednak narzędzia umożliwiające działania na rzecz jej rozwoju. Lokalne samorządy również mogą aktywnie włączać się w budowanie zielonej infrastruktury w swoim regionie.

Przeczytaj całość
Zielona infrastruktura szansą na gospodarczy rozwój regionu

Budując zieloną infrastrukturę, dostarczamy korzyści nie tylko dla otaczającego nas środowiska. Inwestycja w zieloną infrastrukturę wiąże się także z zyskami ekonomicznymi dla regionu i mieszkańców poprzez zwiększenie jego konkurencyjności i atrakcyjności. Co to oznacza w praktyce i jak można skorzystać z tych profitów?

Przeczytaj całość
Dekada bioróżnorodności ONZ

Biorąc pod uwagę skalę zmian zachodzących w przyrodzie, 10 lat nie wydaje się wystarczająco długim okresem na poprawę stanu europejskiej różnorodności biologicznej. Główne przyczyny jej utraty narastają i coraz trudniej jest zapobiegać ich negatywnym skutkom, które mogą doprowadzić do strat społecznych i gospodarczych. Warto więc włączyć się w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – leży to w dobrze pojętym interesie całej ludzkości.

Przeczytaj całość

PROJEKTY SZKÓŁ

 

GEOPORTAL

 

SZKOLENIA DLA GMIN

 

SZKOLENIE ONLINE

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021