Zielona infrastruktura definiowana jest jako„strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych” 

(Bruksela z dnia 6.5.2013 r., COM249l)

Strategiczne planowanie przestrzenne oraz zintegrowane podejście do gospodarowania gruntami powinno uwzględniać zachowanie istniejącej i tworzenie nowej zielonej infrastruktury.

Pozwoli to na utrzymanie ekosystemów w dobrej kondycji, dzięki czemu będą w stanie pełnić ważne funkcje dla społeczeństwa, takie jak: zaopatrzenie w czystą wodę, zapobieganie erozji gleby, czy łagodzenie negatywnych skutków zmiany klimatu. Planowanie zielonej infrastruktury zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej zapewnia również łączność ekologiczną i ogranicza spadek różnorodności biologicznej wynikający z fragmentacji siedlisk i krajobrazu.

Do elementów zielonej infrastruktury zaliczane są m.in.:

 • obszary chronione, np. obszary sieci Natura 2000;
 • ekosystemy i tereny o wysokiej wartości przyrodniczej poza obszarami chronionymi,np. tereny zalewowe, podmokłe, obszary przybrzeżne, lasy naturalne itd.;
 • wielofunkcyjne strefy, gdzie preferowane jest użytkowanie ziemi pomagające zachować lub odtworzyć zdrowe i różnorodne biologicznie ekosystemy;
 • elementy krajobrazu sprzyjające adaptacji do zmiany klimatui łagodzeniu jej skutków;
 • drobne elementy krajobrazu, np. małe cieki wodne, kępy drzew, żywopłoty.
 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje inwestowanie w zieloną infrastrukturę, która stanowi narzędzie, pomocne w uzyskaniu korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W naszych działaniach upowszechniamy ideę planowania i sposobów zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich, głównie poprzez działania edukacyjne kierowane do różnych grup odbiorców.

 grafika greengo small

PROJEKTY SZKÓŁ

 

GEOPORTAL

 

SZKOLENIA DLA GMIN

 

SZKOLENIE ONLINE

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020